Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.

1.1. Меморандум ЕСТГУ.

ПРОЕКТ

Документ публікується напередодні прийняття

з метою ознайомлення громадськості,

збору громадської думки,

попереднього обговорення,

коригування і затвердження,

як базового документу. 


Відкритий Меморандум 
Екологічного союзу територіальних громад України (ЕСТГУ)


За результатами проведення зборів

ініціативної групи по заснуванню

Екологічного союзу територіальних громад України (ЕСТГУ)

які відбулись  «____» вересня 2016 року

у м. Київ.


ВСТУП

 

Людство  живе незрівнянно довше ніж окрема людина або покоління. За часи свого становлення в межах трьох технологічних революцій воно ніколи ще не досягало такого рівня технологій, які були б здатні, як повністю забезпечити соціальні потреби та життя будь якого соціуму і всього людства в цілому, так і безповоротно  їх знищити. Зростання Екологічної свідомості людства, як відповіді на загрозу знищення, породжує феномен нової культури людини, який починає охоплювати всі рівні – від локального до планетарного. Він вже «конвертував» екологію з вузької справи окремих науковців в найбільше глобальне завдання людства, поєднав всі природничі, точні, гуманітарні й соціальні науки та безповоротно інтегрував екологію в найважливіші цінності людства. «Екологізація» мислення поступово стає природною формою діяльності людини у будь якій сфері, а в найближчій перспективі, в поєднанні з новим технологічним укладом сформує нове суспільство, яке безумовно сформує і нову філософію життя, і нові форми організації соціуму, і нові домінанти поведінки людини в природі і світі. Риси такої організації соціуму поступово починають проявлятися, як визначення розумної межі задоволення власних потреб та обмеження інстинкту споживання. На наших очах змінюється погляд на працю, як на діяльність, що продиктована виключно матеріальною необхідністю, з’являються інші сенси, які можна звести до умотивованого бажання людини розкрити себе відповідно до власної внутрішньої природи у триєдиному просторі - економічному, соціальному та екологічному за визначальної ролі останнього.

Одночасно з цим позитивним процесом відбуваються і деструктивні процеси, підтвердженням яких є:

У екологічному вимірі - зміна клімату, збільшення кількості штучних екологічних катастроф, лих, епідемій, виникнення низки нових захворювань, стрімке зменшення придатного для проживання людей ареалу;

У  соціальному та економічному вимірах – безвідповідальність і безсилля  політиків у вирішенні найнагальніших питань людства та народів, залежність політики від інтересів транснаціональних корпорацій, зменшення або грабіжницьке вичерпання різних ресурсів, монопольний контроль над ними з боку корпорацій, який  на тлі кількісного зростання людства в комплексі з еволюційним збільшенням його загальних потреб призводить до соціальних вибухів, розгортання все нових військових конфліктів, що неодмінно супроводжуються гуманітарними катастрофами і  свідомим руйнуванням  інститутів прав людини.

Ці явища безперечно потребують швидкої зміни  екологічної, економічної та соціальної парадигми існування і господарювання людини на планеті.

Тому підписанти цього Меморандуму (далі Сторони)

Впевнені у тому:

- що найвищою відомою людству цінністю у навколишньому просторі є свідоме життя;

- що життя всіх людей на Землі перебуває у глобальному взаємозв’язку з навколишнім світом і між собою, що цей взаємозв’язок  не знає кордонів, штучно створених меж і не може бути ніким скасований;

- що закони будь-якої країни не повинні суперечити законам навколишнього світу;

- що всі ресурси планети належать не тільки існуючому поколінню, а і всім майбутнім поколінням, не тільки окремим особистостям, корпораціям, або державам, а людству в цілому;

- що кожна країна, кожний народ, кожна громада, кожна людина на локальному рівні в межах свого ареалу існування несе відповідальність перед іншими людьми, громадами, народами, всім людством та майбутніми поколіннями за багатоманітний стан навколишнього простору і поширення його впливу на інші простори;

- що це цивілізаційна відповідальність;

- що це відповідальність у екологічному, економічному, соціальному, правовому, культурному та інших вимірах за будь які дії, штучні кризи або катастрофи, що сталися в межах локального ареалу та за поширення їх впливу на інші ареали;

- що кожен народ, громада, рід, та окрема людина має обов’язок зберігати свій ареал, як фундамент особистого існування і як ареал існування людства в цілому.

Занепокоєні тим:

- що право людини на життя у широкому сенсі не забезпечується існуючими політичними системами багатьох країн світу, і державою Україна зокрема;

- що стан системи державного облаштування і міждержавних відносин багатьох країн, не відповідає, не вирішує, не направлений і не передбачає забезпечення –екологічної, економічної та соціальної безпеки для народів, не опирається на застосування технологій, що здатні повністю забезпечити потреби суспільства і зберегти  навколишнє середовище;

- що безмежне накопичення капіталу за рахунок нищення екології навколишнього середовища і грабування соціуму, стали для багатьох народів, а також народу України наближенням впритул до запуску незворотних процесів руйнації;

Стверджуючи:

- що економіки без соціуму, а соціуму без екологічного простору не існує;

- що в традиції народу України, яка знаходить найширше підтвердження в минулому і в прагненнях громадянського суспільства України сьогодні, є система саме колективного прийняття рішень.

Спираючись на багатовікову історію народу України, на основі права народу України самостійно вирішувати всі питання в межах Республіки Україна, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, керуючись волею народу України, зафіксованою в декларації про державний суверенітет України, та закріпленою основним Законом України – Конституцією України, використовуючи ратифіковане Україною міжнародне право,   визначили засади та досягли згоди в наступному:

Сторони:

Погодились базувати свою діяльність на загальнолюдських гуманітарних принципах, суспільній солідарності та партнерстві всіх народів;

висловлюють бажання розвивати і укріплювати співпрацю з іншими народами світу;

прагнуть до збереження взаємопов’язаних екосистем України і світу, як колиски майбутніх поколінь;

підтверджують свою спроможність взаємодіяти і координувати свої дії, гуртуватися та консолідуватися;

Наголошують на ролі свідомого суспільства у майбутньому країни Україна і світу, на необхідності розпочати роботу з «Екологізації мислення» у всіх сферах суспільного життя в Україні і у всьому світі, на захисті інтересів всього суспільства.


І. ЗАСАДИ МЕМОРАНДУМУ

 

Соборність – процес прийняття узгоджених рішень у режимі діалогу Сторін;

Рівноправність – Сторони мають рівні права;

Толерантність – будь яка Сторона має право вільно висловлювати свою думку, поважаючи думку інших Сторін;

Співпраця – Взаємодія з усіма Сторонами, громадянами, організаціями та представниками органів влади, охочими працювати на мету передбачену цим Меморандумом;

Добровільність – Ніхто нікого не може примушувати до тієї чи іншої діяльності;

Ініціативність – Кожна Сторона має право діяти самостійно, не перешкоджаючи діям інших Сторін, за умови відповідності даної діяльності меті,  визначеній цим  Меморандумом;


ІІ. МЕТА МЕМОРАНДУМУ

 

2.1. Створення сталого екологічного союзу територіальних громад України у збереженні і примноженні інтелектуального потенціалу народу, направленого на збереження ареалу свого існування, забезпечення своєї безпеки у екологічній, економічній, соціальній, правовій сферах, сприяння становленню дійсно незалежної, могутньої, інтелектуально потужної країни Україна.

2.2. Формування якісно нових, відповідальних відносин між суспільством, господарюючими суб’єктами, державою на основі рівності, взаємодопомоги, взаємоповаги, взаємної користі, контролю та підзвітності.

2.3. Запобігання екологічним, соціальним та гуманітарним катастрофам.

2.4. Набуття економічної незалежності та стабільності людини, родини, громади, суспільства і країни.

 

ІІІ ЗАВДАННЯ МЕМОРАНДУМУ

 

3.1. Організація взаємодії небайдужих громадян та організацій всіх форм власності, а також, територіальних громад, органів місцевого самоврядування України, волонтерських та самоврядних, наукових і експертних організацій до діяльності всередині країни та за її межами у екологічній, економічній, енергетичній, соціальній і правовій сферах.

3.2. Здійснення постійного моніторингу безпеки суспільного життя в Україні у екологічній, економічній, енергетичній, соціальній і правовій сферах.

3.3. Здійснення аналізу отриманих даних та  дорадництво у зазначених сферах.

3.4. Розробка та участь у фінансуванні програм і заходів щодо екологічної, економічної, енергетичної, соціальної і правової безпеки та інтеграція їх в програми загальнодержавного значення, а також в програми пріоритетного розвитку міст, сіл і селищ.

3.5. Організація експертного середовища з питань екологічної, економічної, енергетичної, соціальної і правової безпеки країни, організація і проведення конкурсів програм та заходів, залучення іноземних експертів та вчених до співпраці з союзом, проведення науково практичної,  організаційної, просвітницької, пропагандистської, виховальної, лобістської та інших видів діяльності.

3.6. Створення альтернативи неефективним або недієвим механізмам державного контролю за господарюючими суб’єктами, за розробкою і видобутком корисних копалин,  по захисту природного середовища від порушень техногенного, правового, і безпекового характеру.

3.7. Контактування з владними інститутами та владою на місцях, якщо пряме спілкування Сторін з ними є ускладненим або неможливим, здійснення представницьких функцій в державних і недержавних установах та судах.

3.8. Висвітлення в засобах масової інформації об’єктивної інформації про соціологічні питання сьогодення та майбутнього для формування екологічної духовної та культурної свідомості українського громадянського суспільства.

3.9. Вироблення єдиної політики реагування Союзу, та завдання окремих Сторін щодо проблем порушення екологічної, енергетичної, соціальної, економічної та правової безпеки господарюючими суб’єктами, представниками місцевих громад, органів місцевого самоврядування, або владних інституцій.

3.10. Збір, аналіз та обробка інформації щодо ресурсного потенціалу країни, місцевих громад, галузей народного господарства які можна задіяти у вирішенні нагальних потреб країни і суспільства, а також інформування Сторін щодо можливості його використання.

3.11. Створення  фондів, підприємств, засобів ЗМІ, та координація дій і співпраця з приватними і державними підприємствами з екологічним або гуманітарним напрямком діяльності.

3.12. Заохочення та залучення державних організацій і установ у роботу направлену на: 1) збереження генофонду Українського народу; 2) забезпечення права людини на екологічну безпеку; 3) відповідальність господарюючих суб’єктів за підтримання екологічної рівноваги.

3.13. Збір та аналіз інформації щодо різноманітних проблем, які потребують вирішення в рамках спільної і особистої діяльності Сторін.

3.14. Вирішення логістичних, фінансових, організаційних, представницьких, правових та інших проблем які виникають у діяльності Сторін.

3.15. Співпраця над створенням:

3.15.1. Дорадчого кола територіальних громад України;

3.15.2. електронного порталу або сайту Екологічного союзу територіальних громад України;

3.15.3. «Екофонду територіальних громад України»;

3.15.4. громадської екологічної експертної ради «Екологічна Рада Союзу територіальних громад України»;

3.15.5. «Мультимоніторингового центру територіальних громад України»;

3.15.6. засобів ЗМІ, навчальних центрів та інших організацій;

3.16. Забезпечення практичної реалізації проектів екологічної, економічної, енергетичної, соціальної і правової безпеки, раціонального використання надр.

3.17. Співпраця над створення  недержавних кадастрів корисних копалин, водних ресурсів, лісів, землі, власників, техногенних відходів, генеруючих потужностей, технологій і регламентів виробництва і споживання та інших.

3.18. Співпраця над створенням недержавних балансів: енергетичного, водного, повітряного та сировинного.

3.19.  Визначення уповноважених представників Сторін з питань представництва у владних установах, а також уповноважених представників Сторін з питань диспетчерських, логістичних інформаційних, правових, юридичних, безпекових та інших напрямків діяльності  Союзу.

3.20. Розробка системи повідомлення Сторін з переліком термінових завдань, які потребують невідкладного вирішення.

3.21. розробка механізму і процедури прийняття загальних екологічних, соціальних та економічних рішень в межах правового поля України.

3.22. організація навчання делегованих Сторонами представників за програмами:

3.22.1. робота з фондами;

3.22.2. розробка і створення екологічних, економічних, енергетичних, соціологічних, гуманітарних проектів;

3.22.3. підготовка кадрів для роботи у сфері державного управління і місцевого самоврядування, контролюючих органів, управлінців різних ступенів  в державному і недержавному секторі економіки;

3.22.4. підготовка експертів різних ступенів.

3.23. Підготовка і організація зустрічей Сторін Союзу з міжнародними фондами, з метою зміцнення міжнародного співробітництва та пошуку ефективних шляхів вирішення актуальних проблем в екологічній, соціальній, енергетичній і гуманітарних сферах.

3.24. розробка, організація та апробація заходів, що сприяють поліпшенню ефективності діяльності організацій, підприємств різної форми власності у екологічній, енергетичній, видобувній сферах;

3.25. реалізація контролю з боку суспільства за використанням ресурсів та виробництва на відповідність сучасному рівню безвідходного виробництва та рекреації техногенних відвалів та сховищ;

3.26. захист природних прав людини та територіальних громад від корпоративного, або державного тиску у питаннях які стосуються збереження довкілля;

3.27. залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних, інформаційних ресурсів, а також цільових програм та проектів, необхідних для здійснення Сторонами своєї діяльності;

3.28. організація та проведення на некомерційній і комерційній основі місцевих, республіканських та міжнародних зборів, навчань, форумів, конгресів, прес-конференцій, виставок, семінарів.

IV. СПІВПРАЦЯ І КООРДИНАЦІЯ

 

4.1. Співпраця між Сторонами здійснюватиметься на підставі норм міжнародного права ратифікованого Україною, суверенної волі народу України. викладеній у Декларації про державний суверенітет України, Конституції України, окремих законів України, традицій і звичаїв народу України.

4.2. Сторони визнають, що в їх загальні інтереси входитиме залучення до Союзу людей, організацій, ЗМІ, які визнають мету Меморандуму, світогляд яких є близьким до світогляду викладеного у Меморандумі.

4.3. Якщо Сторони здійснюватимуть діяльність, що стосується одних і тих же суб’єктів цивільного права, вони прагнутимуть координувати свою діяльність у тих випадках, коли це доцільно і можливо.

4.4. Сторони вважають, що в їх загальних інтересах надавати один одному сприяння, що стосується безпеки та захисту, інформаційної політики, представництва у держустановах, технічного та кадрового забезпечення спільних проектів.

 4.5. За умови наявності достатньої кількості ресурсів у Сторін, ініціативи включають:

4.5.1. створення порталу «Електронний портал Союзу територіальних громад України» для:

4.5.1.1. одночасного швидкого прийняття колективних екологічних, соціальних та економічних рішень, що стосуються великої кількості людей або великих територій;

4.5.1.2. колективного застосування порталу у прийнятті життєво важливих рішень місцевого значення;

4.5.1.3. обміну інформацією не конфіденційного характеру, досвідом і думками з питань практичного покращення екологічної ситуації в Україні, раціонального використання надр, впровадження енергозберігаючих технологій;

4.5.1.4. захисту Сторін Союзу та його представників.

4.5.2. створення  «Мультимоніторингового центру територіальних громад України»,  для  вирішення питань збору, обробки, систематизації і аналізу інформації, а також диспетчеризації і логістики;

4.5.3. створення «Екофонду територіальних громад України» для: фінансування організацій, які займаються проблематикою екології, раціональним використанням надр, енергозбереженням, соціальними програмами екологічного, економічного спрямування та іншими;

4.5.4. створення  «Екобанку» для  збору, обробки, систематизації, типологізації ідей і проектів та збереження бази знань, в якій накопичуватиметься інформація про ідеї, технології, розробки українських науковців та винахідників у сфері екології, економіки, енергозбереження, а також акумулювання інформації, здійснення попереднього відбору проектів;

4.5.5. створення громадської екологічної експертної ради «Екологічної Ради» для:

4.5.5.1. здійснення незалежних суспільних експертиз проектів пріоритетного розвитку міжнародного, національного  і місцевого значення;

4.5.5.2. проведення аудиту та оцінки якості виконання проектів;

4.5.5.3. організація конкурсів проектів;

4.5.5.4. здійснення представницьких функцій у якості захисника або опонента перед державними і недержавними установами і організаціями;

4.5.5.5. участі у  громадських форумах, слуханнях та інших заходах;

4.5.5.6. створення робочих експертних груп з розгляду актуальних міжгалузевих питань;

4.5.6. створення недержавних кадастрів, балансів;

4.5.7. створення системи правового супроводження і юридичного захисту учасників Союзу;

4.5.8. створення засобів ЗМІ, навчальних центрів та інших організацій для: розгортання інформаційної кампанії по висвітленню екологічних, гуманітарних, економічних або політичних проектів, в яких беруть участь учасники Союзу.

 

V. СПРИЯННЯ МІЖ СТОРОНАМИ

 

5.1. Якщо одна із Сторін вважає, що дії іншої, можуть мати негативні для неї наслідки то вона може вимагати від такої Сторони ініціювати відповідні дії, що унеможливлять такі негативні наслідки.

5.2. Сторона, до якої звернеться інша Сторона, розглядатиме можливість ініціації відповідних дій або розширення поточних дій відповідно до вимог права і законодавства та проінформує іншу Сторону про результати такого розгляду.

5.3. Ніщо не обмежує свободу дій будь якої Сторони, ухвалення нею рішень про утворення або участь у проектах, що мають іншу мету чи спрямування, якщо вони прямо не протирічать Меморандуму.

VІ. УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ

 

6.1. Сторони визнають, що в їх загальних інтересах мінімізувати будь-які потенційно негативні дії, які можуть бути спрямовані проти однієї із Сторін з боку політичних, владних, кримінальних або інших структур, які зацікавлені у припиненні діяльності Союзу, та зобов’язуються приймати участь у заходах, які будуть викривати, висвітлювати та нейтралізувати негативну діяльність представників таких структур.

6.2. У випадку, якщо одна із Сторін проінформує іншу Сторону про те, що правозастосувальні чи інші дії останньої можуть мати негативні наслідки для її інтересів, інша Сторона прагнутиме надати можливість для обміну думками і проведення консультацій із зазначених питань.

6.3. Сторони обговорюватимуть між собою будь-які питання, що виникають при застосуванні Меморандуму, включаючи питання про його тлумачення, по можливості настільки своєчасно, наскільки дозволять обставини.

VІІ. ЗУСТРІЧІ

 

7.1. Сторони прагнутимуть, у разі потреби, проводити зустрічі, щоб:

7.1.1. обговорювати поточні питання, набутий досвід і нові події, щодо яких є взаємна зацікавленість і які стосуються мети  Меморандуму;

7.1.2. обмінюватися інформацією не конфіденційного характеру з питань, які стосуються  роботи створених засобів ЗМІ, порталу, сайтів, екофонду, екобанку, та з питань забезпечення захисту і безпеки Сторін;

7.1.3. обмінюватися думками стосовно ініціатив Союзу у сфері екологічних, соціальних, гуманітарних, економічних або політичних проектів щодо доцільності участі у них;

7.1.4. обмінюватися досвідом і інформацією в рамках учбових заходів, семінарів і навчань з складання,  впровадження і супроводу екологічних соціальних, гуманітарних проектів різних спрямувань, які стосуються мети Меморандуму;

7.1.5. обмінюватися досвідом і інформацією про можливі джерела фінансування, та наявності робочих проектів з фінансування діяльності Сторін.

 

VIІІ. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

 

8.1. Ніщо в Меморандумі не вимагає від Сторін робити будь-які дії, або утримуватися від них, якщо це буде прямо заборонено ратифікованим Україною міжнародним правом, Конституцією України,  положеннями окремих законів України, суперечить поглядам або традиціям Сторін,  чи морально етичними нормами, які Сторони сповідують. Кожна Сторона самостійно вирішує, правові засади та положення законів якими вона користується та обґрунтовує свою діяльність.

8.2. Жодна Сторона не зобов'язана повідомляти інформацію іншій Стороні, якщо передача такої інформації заборонена законодавством, може становити особисту загрозу Стороні або зашкодити третій особі. Сторони зобов'язуються не розголошувати інформацію, яка стосується державної таємниці і є обґрунтовано засекреченою.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за передачу  та розголошення інформації, яка засекречена але є в публічному просторі, яка має бути оприлюдненою згідно з законодавством України але з будь яких причин не оприлюднена, або розголошення інформації, якою Сторони мають право володіти.

8.4. Надання доступу до інформації про діяльність будь якої Сторони,  обмежена рамками, яку ця Сторона вважає для себе безпечними.

8.5. Участь у діяльності Сторони населення, представників засобів масової інформації, громадських діячів визначається Стороною виключно з власного уявлення про межу публічності, виходячи перш за все з необхідності забезпечення відповідного рівня своєї дієвості і спільної безпеки.

ІХ. КОНТАКТИ В РАМКАХ МЕМОРАНДУМУ

 

9.1. Кожна Сторона визначить, уповноважить і підтвердить контактну особу, яка передаватиме інформацію необхідну для ефективної реалізації Меморандуму.

9.2. Сторони прагнутимуть своєчасно повідомляти один одного про всі зміни в їх повноваженнях, що стосуються спільних дій, публічних заяв, виступів, заходів та окремих акцій.

9.3. Сторони домовляються, що українська мова буде мовою офіційних заяв, інших документів, що оприлюднюватиметься від імені учасників Меморандуму. Робочими мовами на ряду з українською, можуть бути ті мови, що є зручними для використання учасниками Меморандуму.

 

Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Співпраця у рамках Меморандуму здійснюватиметься для Сторони з дати підписання цією Стороною договору приєднання до Меморандуму.

10.2. Меморандум є відкритим для всіх суб’єктів, якщо ці суб’єкти розділяють мету зазначену у Меморандумі та мають намір бути однією з Сторін Союзу.

10.3. Меморандум складений українською мовою, у м. Києві і може оприлюднюватись у будь який спосіб, за погодженням з підписантами.

 

ПІСЛЯМОВА

 

Побудова успішної країни, де інтереси всіх верств населення будуть гармонічно враховані, можлива лише людьми, які не залежно від віросповідання, мови, посади, статку, партійної приналежності пов’язують особисту долю з долею країни, які в найглибшому сенсі є справжнім ядром нової реальності України і безумовно в найближчому майбутньому будуть її головною рушійною силою.

 

 Автор 

                            А.М. Приходько

До попереднього

Читати далі ...

До початку документа.

Приєднуйтесь. Візьміть участь у Програмі.