«ФОСФОГІПС - КОНВЕРСІЯ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ»

(ПРОЕКТ «ПРОЗРІННЯ»)


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ


 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
ДО ПРОЕКТУ «ПРОЗРІННЯ»
№ 201002

м. Київ, Україна                                                                                                                                                 02.10.2020 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правова, законодавча і нормативна база Договору.

1.1.1. Цивільний кодекс України, № 435-IV від 16.01.2003 р. із змінами і доповненнями (надалі – ЦК). Визначальні статті вибору форми Договору (наведені у Додатку 1):

Стаття 633. Публічний договір;

Стаття 634. Договір приєднання;

Стаття 639. Форма договору.

1.1.2. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» № 5073-VI від 05.07.2012 р.

1.1.3. Закон України «Про споживчу кооперацію» № 2265-XII від 10.04.1992 р.

1.1.4. Статут Благодійної організації «РЕСУРСНИЙ ФОНД» від 24.01.2018 р. Визначальна стаття 7 Статуту «Основні цілі ФОНДУ» (Додаток 2).

1.1.5. Положення про фонди Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» від 04.10.2017 р. (Додаток 3).

1.1.6. ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ № 180505 від 05.05.2018 р. між СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» і БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» (Додаток 4).

 

1.2. Комерційна основа Договору.

1.2.1. Міжнародна науково-технологічна програма «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

1.2.2. «ФОСФОГІПС - КОНВЕРСІЯ І КАПІТАЛІЗАЦІЯ» (ПРОЕКТ «ПРОЗРІННЯ»). Свідоцтво № 77489 від 12.03.2018 г.

1.2.3. ОФЕРТА від FINLAND «Chemitec Consulting Oy», No. 330-QUO-20-001 від 21.08.2020.

 

1.3. Визначення у Договорі.

Краудінвестинг - альтернативний фінансовий інструмент для залучення капіталу у новий бізнес від широкого кола інвесторів.

Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження.

Інвестиція (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Позика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики може бути безвідсотковим, або під певні відсотки, що регламентується Цивільним Кодексом України.

 

1.4. Договірна основа.

Договір має структуру публічного і приєднання, в якому присутня одна Сторона, що оголошує виконати свої зобов’язання, описані в Договорі, перед будь-якою іншою стороною, що до Договору приєднується. Фактами приєднання є заповнення відповідної анкети на сторінці сайту «МИ СТАРТУЄМО!» та інвестиція (внесення) грошей у Інвестиційний фонд Проекту «ПРОЗРІННЯ» (надалі – ПРОЕКТ).

 

2. СТОРОНА ДОГОВОРУ

Благодійна організація «РЕСУРСНИЙ ФОНД», ЄДРПОУ 14360570 (надалі – ФОНД) в особі голови Петроченкова Валентина Георгійовича, що діє на підставі Статуту.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ФОНД:

3.1. Приймає інвестиційні майнові внески (грошові кошти, роботи, послуги, цінні папери, акції, інші матеріальні та нематеріальні активи), як позику з відсотками, з яких формує Інвестиційний фонд ПРОЕКТУ.

3.2. За рахунок Інвестиційного фонду ПРОЕКТУ виконує ПРОЕКТ.

3.3. Із прибутку етапу конверсії техногенного відходу у сировину і переоцінки сировини на балансі підприємства розраховується з краудінвесторами по тілу позики і процентам на позику.

 

4. ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ЕТАПИ ПРОЕКТУ

Послідовність етапів виконання ПРОЕКТУ:

4.1. Сертифікація технології в цілому - €2,5 млн. Строк – 1,5-3 роки.

В т.ч.:

4.1.1. Збір і розробка вихідних даних на проектування технологічного переділу «Виробництва товарного хлориду кальцію» - €0,09 млн. Строк - 3 місяці.

4.1.2. Конверсія техногенного відходу першого оберту – 1-3 місяці.

4.1.3.. Конверсія техногенного відходу другого оберту – 3-6 місяців.

4.5. Дослідне виробництво в Україні - €22,5 млн. і за кордоном - €25,0 млн. Строк – 2-3 роки.

РАЗОМ: €50 млн. на 5-6 років.

 

5. ФІНАНСОВІ УМОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДІВ

5.1. Інвестиції в ПРОЕКТ є довгострокові.

5.2. Інвестиції в ПРОЕКТ є ризиковою фінансовою операцією в частині одержання прибутку. Вкладені в ПРОЕКТ інвестиційні внески у будь-якому випадку повертаються вкладнику у повному розмірі. Ризик виплати дивідендів по ПРОЕКТУ зумовлений неможливістю визначального впливу ФОНДОМ на розмір (повноту) та вчасність збору коштів на витрати по ПРОЕКТУ.

5.3. Визначальним періодом збору і цільового використання інвестиційних коштів є період п. 4.2 Договору. Повнота збору коштів у розмірі €2,5 млн. і своєчасність їх використання визначить:

- успіх виконання п.п. 4.3, 4.4 Договору Конверсії техногенного відходу у вторинну сировину і капіталізації сировини на балансі підприємства – дохід ПРОЕКТУ;

- старт побудови заводів за п. 4.5. Договору.

5.4. У разі своєчасного і в повному обсязі фінансування ПРОЕКТУ коефіцієнт дохідності вкладника складе:

5.4.1. Для 2 (двох) років мінімального строку вкладу в ПРОЕКТ: ROI2 = 2, - на кожну вкладену одиницю вкладник отримає через 2 (два) роки суму коштів у 2 (два) рази більше вкладеної суми.

Заява краудінвестора про продовження строку вкладу на кожний наступний рік збільшить його дохід ще на 1 (одну) одиницю дохідності на рік.

5.4.2. Для 5 (п’яти) років - 2-й варіант стартового вкладу: коефіцієнт дохідності ROI5 = 10, - на кожну вкладену одиницю вкладник отримає через 5 (п’ять) років суму коштів у 10 разів більше вкладеної. Для ФОНДУ це стимулююча акція стабільності відносин і довіри сторін.

Заява краудінвестора про продовження строку вкладу на кожний наступний рік збільшить дохід на 1 (одну) одиницю дохідності на рік.

5.5. 20 років - максимальний строк інвестиційного вкладу.

5.6. Первинне залучення коштів посередниками враховується як робота менеджменту у розмірі 10% від залучених посередником коштів. Для врахування роботи менеджменту і посередництва по залученню коштів в анкеті внеску на сторінці сайту «МИ СТАРТУЄМО!» і у флаєрі введено обов’язкову графу з телефоном агента (куратора).

5.7. Водночас із збором коштів малого і середнього розміру, за окремою пропозицією для стратегічного інвестора, що здатний своїм вкладом ліквідувати ризики повного і своєчасного фінансування ПРОЕКТУ, надаються ексклюзивні умови дохідності на вкладені кошти у ПРОЕКТ. 


6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Договір діє від дня його опублікування на сторінці сайту  «МИ СТАРТУЄМО!» і до розрахунку ФОНДОМ з кожним із інвесторів у відповідності із вибраними ними умовами вкладів.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. ФОНД за прострочення грошового зобов’язання несе відповідальність згідно статті 625 Цивільного Кодексу України у розмірі 3% річних.

7.3. Сторони вирішують всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні Договору, шляхом переговорів. У випадку якщо в результаті переговорів між Сторонами не буде досягнуто згоди, спір підлягає розгляду у Господарському суді за місцем знаходження.

7.4. ФОНД несе зобов’язання і відповідальність у відношенні до усіх краудінвесторів за виконання положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, а саме: техногенних аварій та катастроф, стихійного лиха та військових дій, політичних акцій та страйків, епідемій, тощо.

8.2. Сторона, що потрапила у форс-мажорні обставини, повинна у п’ятиденний термін оповістити іншу Сторону про настання та припинення вищезазначених обставин. Належним доказом наявності форс-мажорних обставин та їх тривалості є довідки, що опубліковані в офіційних виданнях державної влади України.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більш ніж три місяці, то кожна Сторона має право провести розрахунки по фактичним зобов’язанням і відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договором. В цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків, заподіяних в період дії форс-мажорних обставин.

 

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Сторони визнають електронний зв’язок законним, та таким, що має юридичну силу.

9.2. Офіційні повідомлення про виконання ПРОЕКТУ робляться фондом на відповідній сторінці розділу сайту ПРОГРАМИ «МИ СТАРТУЄМО!».

9.3. ФОНД відповідно до Рішення № 1810384600026 від 26.04.2018 р. є прибутковою організацією.

9.4. Договір виконано в електронному вигляді і опубліковано на сторінці сайту «МИ СТАРТУЄМО!»

9.5. ФОНД має право вносити зміни та доповнення до Договору, що принципово не змінюють і не погіршують умови вкладів краудінвесторів.


10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

1. Визначальні статті 633, 634, 639 ЦК для виборуформи Договору.

2. Статут ФОНДУ.

3. Положення про фонди Споживчого товариства«НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ».

4. ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ № 180505 від 05.05.2018 р.між СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» і БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД»


11. РЕКВІЗИТИ ДОГОВОРУ

Благодійна організація «РЕСУРСНИЙ ФОНД»

Код 42065919,

Рахунок UA983005280000026008455087069 (гривня),

AT "ОТП БАНК”, Україна, 01033, м. Київ. вул. Жилянська, 43.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685166

МФО 300528,

Призначення платежу: «Краудінвестинг, Проект «ПРОЗРІННЯ»

Адреса юридична: 08292, Україна, Київська обл., м. Буча, вул. Пушкінська, 59-б, офіс 137

Адреса для листування: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Д, 7-й поверх.

Електронні засоби: + 38-067-4073537, sbi315000@gmail.com,  http://ecoprofit.mozello.com/, http://st-nk.mozello.com/, http://system.mozello.com/

Голова правління ФОНДУ    

________________ В.Г. Петроченков

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше